ŠTATÚT KLUBU


Klub chovateľov králikov baranovitých bol založený v roku 1982 a združuje chovateľov všetkých čistokrvných baranovitých plemien králikov a to FB, AB, MB, MaB, ZB.

Orgánmi klubu sú:

A. členská schôdza

B. výbor

C. kontrolná a revízna komisia

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Klub je záujmové združenie občanov na základe dobrovoľného členstvá chovateľov králikov s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien králikov, ďalej ich rozvíjať šľachtením. Je vyššou formou chovateľskej činnosti a preto sú na jeho členov kladené vyššie nároky v chove čistokrvných zvierat. Klub podlieha ústrednej králikárskej komisii SZCH. Mimo tohto štatútu platia pre klub a jeho členov Stanovy SZCH, ktorými sa riadia.

Článok I

POSLANIE KLUBU

1. Vytvárať podmienky pre rozvoj chovateľskej činnosti v náväzností na osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznatkov.

2. Zabezpečovať cieľavedomú, riadenú plemenitbu zvierat, zvyšovať úroveň plemien združenných v klube, zvyšovať ich úžitkové vlastnosti a exteriér.

3. Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich tetovanie, usmerňovať kontrolované a regeneračné chovy.

4. Každoročne zabezpečiť konanie Klubovej špeciálky.

5. Pri Klubovej špeciálke urobiť aj Výročnú člensku schôdzu klubu, na nej odovzdať klubové ceny

6. Na výročnej schôdzi odmeniť vecnými cenami prvých piatich najlepších chovateľov klubu - Sedliačikov memoriál - za predchádzajúci rok

Článok 2

ČLENSTVO

1. Individuálne členstvo v klube je dobrovoľné a podmienené tým, že člen klubu musí byť členom základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov.

2. Členstvo v klube môže byť:

a) individuálne

b) kolektívne

c) čestné

a) Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky rozhodnutím členskej schôdze klubu o prijatí za člena, zaplatením členského príspevku.

b) Kolektívnym členom klubu môže byť štátna inštitúcia, právnická osoba, ktorých náplňou, prácou alebo činnosťou je chov králikov zaradených plemien.

c) Čestným členom je osoba s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj klubu.

3. Zánik členstva

a) Oznámením o zrušení členstva v klube

b) Nezaplatením členského príspevku v termíne stanovenom členskou schôdzou

c) Vylúčením člena zo ZO SZCH

d) Vylúčením člena za previnenie sa proti štatútu alebo pri poškodení mena klubu

e) Úmrtím člena

Členstvo v klube, alebo vykonávanie registrácie členovi klubu, môže pozastaviť i výbor klubu, avšak len do rozhodnutia najbližšej členskej schôdze.

4. Práva a povinnosti členov

A. Člen klubu má tieto práva:

a) Zúčastňovať sa na schôdzach klubu

b) Hlasovať, voliť a byť volený do funkcií klubu

c) Podávať návrhy, sťažnosti a uplatňovať dopyty vo veciach chovateľstva

d) Požadovať plnenie uznesení z členských schôdzí

e) Zapisovať svoje odchovy do plemenných kníh

f) Registrovať svoj odchov pri klubovom alebo ústrednom registrátorovi

g) Požiadať o založenie kontrolovaného a regeneračného chovu. Jeho založenie si žiada člen klubu cez poradcu chovu a postupuje výboru klubu

B. Člen klubu je povinný:

a) Dodržiavať a riadiť sa pokynmi výboru a uzneseniami členskej schôdze klubu

b) Platiť členské príspevky najneskôr do 31. 12. bežného roka pre nasledujúci rok

c) Zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať a vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený

d) Chovať a rozmnožovať čistokrvné králiky príslušných plemien a registrovať ich v klube podľa zásad klubu

e) Každoročne vystavovať minimálne jednu kolekciu na jednej z významných výstav (Celoštátna výstava mláďat králikov, Národná výstava zvierat, Klubová výstava)

f) Dodržiavať zásady slušnosti, rešpektovať a mať úctu k členom klubu.

Článok 3

VÝBOR KLUBU

1. Výbor klubu pracuje v zložení a volí medzi sebou nasledovných funkcionárov klubu: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, registrátor. Na výborovú schôdzu sa prizýva predseda KaRK alebo ním poverený člen a poradcovia chovov.

2. Hmotnú zodpovednosť za klub preberajú predseda, podpredseda, tajomník a pokladník.

3. Schôdzu výboru zvoláva tajomník po konzultácii s predsedom alebo podpredsedom podľa potreby, najmenej však 2x ročne.

4. Koordinuje prácu poradcov chovu.

5. Neodkladné veci patriace do kompetencie výboru môže zariadiť člen výboru.

6. Neodkladné veci a zmeny v činnosti klubu patriace do pôsobnosti členskej schôdzi môže riešiť výbor.

7. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi

8. Je zodpovedný za usporiadanie klubovej špeciálky

9. Je zodpovedný za výstavné podmienky, v ktorých určuje aké kolekcie sa vystavujú na Klubovej špeciálke

Článok 4

FINANČNÉ PROSTRIEDKY A HOSPODÁRENIE

Klub je zabezpečený z finančných prostriedkov získaných

a) z členského zápisného

b) zo sponzorského

c) z centrálnej dotácie SZCH

Výšku členského príspevku a zápisného schvaľuje výročná členská schôdza. Hospodárenie klubu sa riadi Smernicami o hospodárení vydanými SZCH.

Článok 5

KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA

1. Je volená členskou schôdzou a pracuje v trojčlennom zložení. Medzi sebou si volí predsedu.

2. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

3. Raz ročne predkladá výboru správu.

4. Má všetky práva a povinnosti ako sú uvedené v Stanovách SZCH.

Článok 6

ZÁNIK KLUBU

Klub zaniká, keď sa na tom uznesie trojštvrtinová väčšina všetkých členov klubu. Úkony vyplývajúce z majetkovoprávneho vysporiadania finančných a materiálových prostriedkov vykoná päťčlenná komisia, ktorú na tento účel poverí záverečná členská schôdza klubu.

TYPIZAČNÉ KÓDY KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV BARANOVITÝCH

Typizáciou môžu prechádzať králiky, ktoré získali na špeciálnej výstave klubu pri posudzovaní minimálne:

samci - 96 b

samice - 95 b

Typizačné kódy

Podmienky, za ktorých môže byť králik zapísaný do plemennej knihy

SÚŤAŽ "MEMORIÁL VLADIMÍRA SEDLIAČIKA".

Táto klubová súťaž je pomenovaná po zosnulom tajomníkovi klubu, dlhoročnom chovateľovi a šľachtiteľovi Francúzskych baranov žltého farebného rázu.

Vyhodnocuje sa v nej činnosť a úspešnosť každého člena klubu. Prví piati členovia, ktorí podľa kritérií súťaže získajú najväčší počet bodov, sú odmeňovaní vecnými cenami. Súťaž začína 1. januára a končí 31. decembra každého kalendárneho roku.

Kritéria súťaže:

1. Za uznaný kontrolovaný, regeneračný a výskumný chov 5 b za každý chov.

2. Za účasť na CVMK, KŠ, CV zvierat 5 b.

3. Za čestnú cenu na CVMK, KŠ, CV zvierat 5 b.

4. Za získanie titulu Šampión/Šampiónka klubu a Šampión/Šampiónka SR 10 b.

5. Za získanie titulu Majster klubu a Majster SR 20 b.

6. Za získanie titulu GRAND MAJSTER KLUBU 30 b.

7. Za účasť na EV zvierat 10 b.

8. Za čestnú cenu na EV zvierat 20 b.

9. Za získanie titulu Šampión/Šampiónka na EV zvierat 30 b.

10. Za získanie titulu Majster na EV zvierat 50 b.

11. Za účasť na INTERKANIN 20 b.

12. Za registráciu králikov - jednotne 5 b na člena

13. Za účasť na výročnej členskej schôdzi klubu 5 b.

SÚŤAŽ O ŠAMPIÓNA A ŠAMPIÓNKY KLUBU

Do tejto súťaže sa zapájajú králiky všetkých plemien združených v klube.

Môže ho získať najlepšie ocenený samec a samica u AB, MB, FB, MaB a ZB.

Súťaží každé plemeno samostatne. Navyše plemená FB, MaB a ZB sú rozdelené na tri skupiny

1/ - divoký, železitý, čierny

2/ - modrý, madagaskarový, biely,žltý, červený, činčilový, havana, bielopesíkatý a ďalšie

3/ - všetky strakáče, rhónsky, japónsky a hototsky

Môže ho získať iba králik, ktorého vystavuje člen klubu. Teda u FB, MaB a ZB je to po 3x šampión a 3x šampiónka. Pri počte vystavených zvierat nad 100ks udelený titul I. VÍCEŠAMPIÓN a nad 150 ks II. VÍCEŠAMPIÓN. Musí byť však ocenený minimálne VD. Ďalšou podmienkou je tiež, že tento titul môže získať pri rovnosti bodov pred mladým králikom dospelý jedinec a v prvej pozícii hmotnosť musí mať plný počet bodov - 10 . Pri rovnosti bodov bude vždy rozhodovať vyšší počet bodov v pozícii ,, typ", ďalej vyšší počet bodov v pozícii srsť. Ak majú aj toto zhodné, tak rozhodne trojčlenná komisia poverená výborom klubu.

SÚŤAŽ O MAJSTRA KLUBU

Titul Majstra klubu získava na klubovej špeciálke najlepšie ocenená kolekcia každého plemena. Pri rovnosti bodov víťazí tá, kde je viac samíc, ďalej vyšší súčet bodov v pozícii typ a srsť. Ak majú aj toto zhodné, tak rozhodne trojčlenná komisia poverená výborom klubu.

VÍŤAZNÁ KOLEKCIA

U plemien AB a MB je najlepšie ocenená kolekcia víťaznou a získava titul MAJSTER KLUBU.

U ZB sa udeľujú podľa počtu vystavených zvierat.

1. u divokých, žel, čiernych --- to je MEMORIÁL Františka Rybku

2. u farebných --- to je MEMORIÁL Štefana Kováča

3. u strakáčov --- to je Víťazná kolekcia

U MaB sa udeľujú podľa počtu vystavených zvierat

1. divokých, žel, čiernych --- to je Víťazná kolekcia

2. u farebných --- to je Víťazná kolekcia

3. u strakáčov --- to je Víťazná kolekcia

U FB sa udeľujú podľa počtu vystavených zvierat

1. u divokých, žel, čiernych --- to je MEMORIÁL Gejza Molnára

2. u farebných --- to je Víťazná kolekcia

3. u strakáčov --- to je Víťazná kolekcia

Pri rovnosti bodov víťazí tá, kde je viac samíc, ďalej vyšší súčet bodov v pozícii typ. Ak majú aj toto zhodné, tak rozhodne trojčlenná komisia poverená výborom klubu.

ČESTNÁ CENA

Udeľuje sa na kolekcie alebo jednotlivca , ktorým sa neušiel titul Šampión alebo Víťazna kolekcia, alebo na menej chované farebné rázy.

GRAND - MAJSTER

Titul Grand - majstra získava chovateľ, ktorého dve kolekcie buď dvoch farebných rázov alebo dvoch plemien vystavené na klubovej špeciálke ziskajú najvyšší súčet bodov. Pri rovnosti bodov má prednosť tá dvojkolekcia, kde je viac samíc, potom vyšší súčet bodov v type a ak tu nastala zhoda, tak potom rozhodne trojčlenná komisia poverená výborom klubu.